Privacy statement

/
Privacy statement

Privacy statement

aXtion BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als onderdeel van Lode Holding BV voert aXtion BV het beleid op het gebied van beveiliging dat ons moederbedrijf voorschrijft, eventueel aangevuld met ons beleid vanuit de ISO27001 en NEN7510 certificering. U hebt volledig recht op inzage in dit beleid. Wenst u dit beleid in te zien, dan kunt u contact opnemen via info@axtion.nl.

Contactgegevens: www.axtion.nl

Zernikepark 16d
9747 AN Groningen
050-8500181
info@axtion.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

aXtion BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met de afnemers van onze diensten maken wij als het verwerken van persoonsgegevens aan de orde is, altijd aanvullende afspraken in de vorm van een verwerkersovereenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

aXtion BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over onze producten en/of diensten
 • Om onze dienstverlening ten uitvoer te brengen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verbetering van de website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren.
 • Producten en diensten afstemmen op uw behoeften

Bijzondere gegevens

In de gevallen waarbij wij als verwerker van (medische) persoonsgegevens optreden ten behoeve van onze diensten kan een afzonderlijke verwerkersovereenkomst opgesteld worden, bijvoorbeeld volgens het model wat is opgesteld door BrancheOrganisatieZorg. Indien hier subverwerkers bij betrokken zijn zal aXtion ook hiermee een verwerkersovereenkomst opstellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

aXtion BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaren voor de persoonsgegevens. De bewaartermijnen van de bijzondere gegevens worden vermeld in een verwerkersovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

aXtion BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door aXtion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@axtion.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. aXtion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

aXtion BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@axtion.nl.

Verantwoordelijkheden

De directie van Lode Holding BV is eindverantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van Lode Holding BV en haar dochterbedrijven. De directie heeft security officers (SO) benoemd, die zorgdragen voor de dagelijkse controle van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Tevens is per BV een ‘aandachtsfunctionaris’ aangesteld. Voor alle medewerkers geldt verder dat zij het beleid naar letter en geest dienen te ondersteunen en in hun dagelijks werk toe te passen. Beveiligingsincidenten, en mogelijke beveiligingsincidenten, dienen per direct bij de SO te worden gemeld

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart